වමාරා කෑම

    ඇයගේ අතීතයේ ඔහු ද
    ඔහුගෙ අතීතයේ ඇය ද
        නැත
   එනමුදු තව බොහේ අය සිට ඇත
       එහෙයින්
    ඔවුන්ට අනාගතයක් නැති ද?

2 comments:

විකේන්ද්‍රික V.K September 23, 2015 at 12:17 PM  

මේවා මොනවාද? කවි නම් නෙමේ

Ajith Dharma December 5, 2015 at 6:57 PM  

සත්තකින්ම

Post a Comment

ඔබගේ සිතට දැණුන අදහස්, ප්‍රතිචාර මෙහි ලියා යන්න.. ප්‍රසිද්ධියෙ ඵලකරන්න පුළුවන් විදියෙ ඒවා නම් ගොඩක් හොඳයි..


ජීවිතයෙන් බිඳක්
විඳගැනීමට පැමිණි ඔඹ
සාදරයෙන් පිළිගනිමි.