මට හරි පාඩුයි
මගේ ගොඩ පුරවගන්න
මගේ බඩ වඩවගන්න
ඌට වඩා ඉහලයන්න
එයටයි මේ වෙහෙසවෙන්නෙ....

ඌට වාසි මට පාඩුයි
බැහැ නොවැ ඉවසා ඉඳින්න
මගේ රුපියල මට දීපං
පාඩුව බෑ දරාගන්න...

ඒ රුපියල වියදම්කර
ගන්නව මම ටිකට් එකක්
හය මාසෙක යනවා මම
දිව්‍ය ලෝකේ ටුවර් එකක්...

?
?
?
?
?
*****

අනේ මාරයෝ මට දැන් ම මැරෙන්න බෑ
...දැන්ම මැරෙන එක මට හරි පාඩුයි...


ජීවිතයෙන් බිඳක්
විඳගැනීමට පැමිණි ඔඹ
සාදරයෙන් පිළිගනිමි.