අත්තම්මා     කුසට නොකා නුඹ අප සැනසු හැටි
     අප රැක ගන්නට දුක් වින්ඳ හැටි
     ලෙඩට දුකේදී ලඟින් සිටී හැටි
     යහ මඟ යන්නට පාර කිවූ හැටි
     .....................

     ආසයි මට නුඹෙ ඉහ ඉද්දරින් ඇළවෙන්න
     නුඹේ කවියකින් සැනසෙන්න
     නුඹට කියා මගෙ හිස පිරිමැදගන්න
     නුඹේ උණුසුමෙ වැතිර සිටින්න
     ......................

     අපි වෙනුවෙන් නුඹ පැතු ලෝකයට
     අපි අද යමින් සිටිනා අතරේ
     ඒ සතුට විඳගන්න නුඹ නැති මොහොතක
     ඒ අඩුව දැනේ හද පතුලට ම
     ......................

     සිටිනා ලෝකෙක යෙහෙන් වැජබෙන්නයි
     මතු සංසාරෙදි නිවන් දකින්නයි
     උපදින මතු ඳා නුඹෙ ම පුතු වන්නයි
     අත්තම්මා නොව නුඹ මාගෙ අම්මයි....


ජීවිතයෙන් බිඳක්
විඳගැනීමට පැමිණි ඔඹ
සාදරයෙන් පිළිගනිමි.