හෘදසාක්ෂිය ලොවට හොරෙන්
 කරන කෙරුම්
 රඟන රැඟුම් 
 මේ ලොව දනී තවෙකෙක්

 දිනක් පැමිණෙයි
 විත්ති කූඩුවට නඟිනා
 මායාවේ දුහුල් සළුව ලිහී
 සියළු චෝදනාවලට වැරදිකරුවන
 සිතන වාරයක් පාසා
 බරපතල වැඩ සහිත
 දඩුවම් විඳිනා
 හෘද සාක්ෂියේ අධිකරණයේ

තණ්හාව


  අත්හැරීම
  සංකල්පයක් ම වී
  බණමඩුවල කථා ඇතුලෙ
  පුස්කාපු තැටිවල
  පරණ වෑර්ලස් හඩින්
  කොතෙක් ඇහුනත්
  පිම්මෙ දුවන අපිට
  මොන අත්හැරීම් ද
  තව පොදි බඳිනව මිසක්
  කිනම් සංතුෂ්ඨියක්ද
  කිනම් නිවනක්ද


ජීවිතයෙන් බිඳක්
විඳගැනීමට පැමිණි ඔඹ
සාදරයෙන් පිළිගනිමි.