ගලන ගඟට නවතිනු බෑ     ගලන ගඟකි නුඹ
     වලකාලනු බෑ
     මගේ දෑතින්

     සැඬ පහරක්වී
     ගසාගෙනගොස්
     එකතුවී ඇත
     මහ මුහුදට
     උදුරාගෙන මා සතුවූ
     අවසන් හුස්ම පොද ද

     වගේ වගක් නැත
     මහ මුහුදට
     තවත් මුහුවීමක් පමණිජීවිතයෙන් බිඳක්
විඳගැනීමට පැමිණි ඔඹ
සාදරයෙන් පිළිගනිමි.