වැටේ තරමට කඩුල්ල


    වාරුවෙන් නැඟීසිටින 
    අබලන්වූ දිරාපු ඉණි වැට
    වුනාට කම් නැත
    මොකටද කඩුල්ලක්
    ණයවෙලාහරි දමන්නෝන
    මහා පතරංග
    යකඩ ගේට්ටුවක්
    ලෝකෙට පෙනෙන්න
    ලස්සනට
    උජාරුවට......
ජීවිතයෙන් බිඳක්
විඳගැනීමට පැමිණි ඔඹ
සාදරයෙන් පිළිගනිමි.