මතකයකසනවිට 
සනීපයි
මොහොතකට
තුවාලය
දැවිල්ලයි
පසුවට
වාගෙයි
මතකය
නුඹෙ
  


ජීවිතයෙන් බිඳක්
විඳගැනීමට පැමිණි ඔඹ
සාදරයෙන් පිළිගනිමි.