මතකයකසනවිට 
සනීපයි
මොහොතකට
තුවාලය
දැවිල්ලයි
පසුවට
වාගෙයි
මතකය
නුඹෙ
  

1 comments:

Ajith Dharma September 14, 2016 at 9:34 PM  

ඔව් නේ. එහෙමම තමයි.

Post a Comment

ඔබගේ සිතට දැණුන අදහස්, ප්‍රතිචාර මෙහි ලියා යන්න.. ප්‍රසිද්ධියෙ ඵලකරන්න පුළුවන් විදියෙ ඒවා නම් ගොඩක් හොඳයි..


ජීවිතයෙන් බිඳක්
විඳගැනීමට පැමිණි ඔඹ
සාදරයෙන් පිළිගනිමි.