පට්ට කඳ


    ගහක් කොළක් නැති කතරේ
    වේලිච්ච කාලේ ඉවරයි..
    මේක පුදුම ගහක්
    පට්ට කඳ
    හරහට දාලා ඉරාගත්තනම් මරු..
    තව තව අදහස්
    සැවොම පොරකති..
    අඩෝ ඒක දිරච්ච එරඬු ගහක්
    එකෙක් මොරදෙයි..
    ඒත් අනිත් උන්ට ඒ වගක්වත් නෑ
    *
    *
    මේ කිසිවක් නොඳන්න ගානට
    ගහ ඔහේ ඉන්න හැටි..


ජීවිතයෙන් බිඳක්
විඳගැනීමට පැමිණි ඔඹ
සාදරයෙන් පිළිගනිමි.