පට්ට කඳ


    ගහක් කොළක් නැති කතරේ
    වේලිච්ච කාලේ ඉවරයි..
    මේක පුදුම ගහක්
    පට්ට කඳ
    හරහට දාලා ඉරාගත්තනම් මරු..
    තව තව අදහස්
    සැවොම පොරකති..
    අඩෝ ඒක දිරච්ච එරඬු ගහක්
    එකෙක් මොරදෙයි..
    ඒත් අනිත් උන්ට ඒ වගක්වත් නෑ
    *
    *
    මේ කිසිවක් නොඳන්න ගානට
    ගහ ඔහේ ඉන්න හැටි..

1 comments:

Anonymous September 30, 2012 at 9:46 PM  

okkoma kadhan diranawa machan

Post a Comment

ඔබගේ සිතට දැණුන අදහස්, ප්‍රතිචාර මෙහි ලියා යන්න.. ප්‍රසිද්ධියෙ ඵලකරන්න පුළුවන් විදියෙ ඒවා නම් ගොඩක් හොඳයි..


ජීවිතයෙන් බිඳක්
විඳගැනීමට පැමිණි ඔඹ
සාදරයෙන් පිළිගනිමි.