මනමාළියනේ හඩනු එපා    පින්තාරු මුහුණේ නේකවිද වත්සුනු
    දියවී යන්නට ඉඩ නොදී
    මංගල පෝරුවේ
    මනෝ පාරක් ගහන් ඉන්නට 
    උපදෙස් දුන්නා සංවිධායක
    මනමාලිට
    රෙදි කච්චියක් දීලා
    බීපු කිරි වලට
    දෙකට නැමිලා යන්නම් අම්මෙ කියන්නට
    කඳුලු නොසලා
    හැඩට ඉන්නට 
    පිංතූරෙට
    ලස්සනට

2 comments:

ayesha February 5, 2016 at 10:13 AM  

අපූරුයිනේ

Ajith Dharma June 14, 2016 at 4:00 PM  

ඇත්තටම ඒකනේ වෙන්නේ. ලස්ස්සනට අදහස අල්ල ගෙන තිබෙනවා.

Post a Comment

ඔබගේ සිතට දැණුන අදහස්, ප්‍රතිචාර මෙහි ලියා යන්න.. ප්‍රසිද්ධියෙ ඵලකරන්න පුළුවන් විදියෙ ඒවා නම් ගොඩක් හොඳයි..


ජීවිතයෙන් බිඳක්
විඳගැනීමට පැමිණි ඔඹ
සාදරයෙන් පිළිගනිමි.