ඈ අසරණයි


  සොයයි නම්බූ නාම
  බලයි කුළ මළ
  යාන වාහන
  වතුපිටි යහමින්
  තිබේදැයි
  සහකරුවාට
  අතැඟිලි බඳිනට
  තම දියණියට
  ලන්සු තබති ගණුදෙනුකරුවන් වටවී
  ලොවට හොරා රහසේ ඉකිබිඳියි ඇය
  අතීතයේ දිනයක තම වටිනා දෑ සියල්ල
  පුද දී අවසන් වූ කල
  හොර රහසෙ සැඟවගිය
  සත්‍යප්‍රේම භෘංගරාජයා
  කළ හදිය සිහිවී...

2 comments:

Anonymous June 19, 2015 at 2:30 PM  

Bad culture of SriLanka

Shadow/හේමලයා June 20, 2015 at 2:54 PM  

perfect.....

Post a Comment

ඔබගේ සිතට දැණුන අදහස්, ප්‍රතිචාර මෙහි ලියා යන්න.. ප්‍රසිද්ධියෙ ඵලකරන්න පුළුවන් විදියෙ ඒවා නම් ගොඩක් හොඳයි..


ජීවිතයෙන් බිඳක්
විඳගැනීමට පැමිණි ඔඹ
සාදරයෙන් පිළිගනිමි.