ගලන ගඟට නවතිනු බෑ         ගලන ගඟකි නුඹ
         වලකාලනු බෑ
         මගේ දෑතින්

         සැඬ පහරක්වී
         ගසාගෙනගොස්
         එකතුවී ඇත
         මහ මුහුදට
         උදුරාගෙන මා සතුවූ
         අවසන් හුස්ම පොද ද

         වගේ වගක් නැත
         මහ මුහුදට
         තවත් මුහුවීමක් පමණි


2 comments:

සොමි යා April 8, 2016 at 10:03 PM  

අපුරුයි, ජය.

චතු April 10, 2016 at 4:34 PM  

ගොඩක් ගඟවල් මේ වගේ කිසිම වෙනසක් නැතිව මහ මුහුදට එකතු වුනු කාලය නිමා කලයුතුයි... නිර්මාණය ලස්සනයි

Post a Comment

ඔබගේ සිතට දැණුන අදහස්, ප්‍රතිචාර මෙහි ලියා යන්න.. ප්‍රසිද්ධියෙ ඵලකරන්න පුළුවන් විදියෙ ඒවා නම් ගොඩක් හොඳයි..


ජීවිතයෙන් බිඳක්
විඳගැනීමට පැමිණි ඔඹ
සාදරයෙන් පිළිගනිමි.